• index-img

Wi-Fi marşrutizatoryňyzyň sazlamalaryna nädip girmeli

Wi-Fi marşrutizatoryňyzyň sazlamalaryna nädip girmeli

Öý Wi-Fi ulgamynyň adyny, parolyny ýa-da beýleki elementlerini nädip üýtgetmeli.

Routeriňiz öý Wi-Fi toruňyzyň sazlamalaryny saklaýar.Şonuň üçin bir zady üýtgetmek isleseňiz, marşrutizatoryň programma üpjünçiligine girmeli, programma üpjünçiligi diýlip hem atlandyrylýar.Şol ýerden toruňyzyň adyny üýtgedip, paroly üýtgedip, howpsuzlyk derejesini sazlap, myhman toruny döredip we başga-da dürli opsiýalary gurup ýa-da üýtgedip bilersiňiz.Thoseöne şol üýtgeşmeleri amala aşyrmak üçin routeriňize nädip girip bilersiňiz?

Routeriň programma üpjünçiligine brauzer arkaly girýärsiňiz.Islendik brauzer eder.Salgy meýdanyna marşrutizatoryňyzyň IP adresini ýazyň.Routerleriň köpüsi 192.168.1.1 salgysyny ulanýarlar.Emma bu mydama beýle däl, şonuň üçin ilki bilen marşrutizatoryňyzyň salgysyny tassyklamak isleýärsiňiz.

Windows-dan buýruk buýrugyny açyň.Windows 7-de Başlamak düwmesine basyň we gözleg programmalarynda we faýllar meýdançasynda cmd ýazyň we Enter basyň.Windows 10-da diňe Cortana gözleg meýdanyna cmd ýazyň we Enter basyň.Buýruk buýrugynyň penjiresinde haýyşnamanyň özünde ipconfig ýazyň we Enter basyň.Ethernet ýa-da Wi-Fi astynda Bellenen şlýuz üçin sazlamany görýänçäňiz penjiräniň ýokarsyna aýlaň.Bu siziň marşrutizatoryňyz, gapdalyndaky belgiňiz bolsa marşrutizatoryňyzyň IP adresi.Şol adrese üns beriň.

Çalt çykalga ýazmak ýa-da çykýan çykýan “X” düwmesine basyp buýruk buýrugy penjiresini ýapyň.Web brauzeriňiziň salgy meýdanyna marşrutizatoryňyzyň IP adresini ýazyň we Enter basyň.Routeriňiziň programma üpjünçiligine girmek üçin ulanyjy ady we paroly soralýar.Bu, ýa-da marşrutizatoryňyzyň adaty ulanyjy ady we paroly, ýa-da marşrutizator guranyňyzda döreden özboluşly ulanyjy adyňyz we parolyňyz.

Özboluşly ulanyjy adyny we parolyny döreden bolsaňyz we olaryň nämedigini ýadyňyzdan çykarsaňyz, gaty gowy.Olary degişli meýdanlara giriziň we marşrutizatoryňyzyň programma üpjünçiligi sazlamalary peýda bolýar.Indi islän elementleriňizi, adatça ekrana üýtgedip bilersiňiz.Her ekranda indiki ekrana geçmezden ozal islendik üýtgeşmeleri ulanmagyňyz zerur bolup biler.Doneerine ýetireniňizden soň, marşrutizatoryňyza täzeden girmegiňiz soralyp bilner.Muny edeniňizden soň, brauzeriňizi ýapyň.

Bu gaty kyn ýaly bolup bilmez, ýöne tutmak bar.Routeriňize girmek üçin ulanyjy adyny we parolyny bilmeseňiz näme?Köp marşrutizatorlar administratoryň adaty ulanyjy adyny we parolyň asyl parolyny ulanýarlar.Olary girip-girmeýändiklerini görmek üçin synap bilersiňiz.
Notok bolsa, käbir marşrutizatorlar paroly dikeltmek aýratynlygyny hödürleýärler.Bu marşrutizatoryňyza dogry bolsa, nädogry ulanyjy adyny we paroly girizseňiz, bu opsiýa peýda bolmaly.Adatça, bu penjire marşrutizatoryň aşaky ýa-da gapdalyndan tapyp boljak marşrutizatoryňyzyň seriýa belgisini soraýar.

Entegem girip bilenokmy?Soňra routeriňiz üçin deslapky ulanyjy adyny we parolyny tapmaly bolarsyňyz.Iň gowy jedeliňiz, “netgear router default ulanyjy ady we paroly” ýa-da “linksys router default ulanyjy ady we paroly” ýaly deslapky ulanyjy ady we paroly frazasy bilen marşrutizatoryňyzyň marka adyny gözlemek.
Gözleg netijeleri deslapky ulanyjy adyny we parolyny görkezmeli.Indi şol başlangyç şahsyýet maglumatlaryňyz bilen routeriňize girmäge synanyşyň.Notok bolsa, bu sizi ýa-da başga biriniň adaty ulanyjy adyny we parolyny üýtgedendigini aňladýar.Şeýle ýagdaýda, marşrutizatoryňyzy täzeden düzmek isläp bilersiňiz, şonuň üçin ähli sazlamalar öňki ýagdaýyna gaýdyp geler.Adatça routeriňizde kiçijik “Täzeden düzmek” düwmesini taparsyňyz.“Täzeden düzmek” düwmesini 10 sekundyň dowamynda basyp saklamak üçin ruçka ýa-da kagyz gysgy ýaly görkezilen obýekti ulanyň.Soňra düwmäni goýberiň.

Indi adaty ulanyjy adyny we parolyny ulanyp, marşrutizatoryňyza girip bilmeli.Toruň adyny, tor parolyny we howpsuzlyk derejesini üýtgedip bilersiňiz.Üýtgetmek isleýän beýleki sazlamalaryňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmek üçin her ekrandan geçmeli.Bu ekranlara nädip sazlamalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, resminamalar we içerki kömek elýeterli bolmaly.Häzirki ýa-da soňky marşrutizatorlaryň köpüsinde bu zähmetiň bir bölegini size ideg edip biljek jadygöýler bar.
Routeriňize girmek prosesi, internet üpjün edijiňiziň marşrutizatoryny ulanýarsyňyzmy ýa-da öz marşrutizatoryňyzy satyn alanyňyzda birmeňzeş bolmaly.Şeýle hem, ýörite marşrutizator ýa-da üpjün edijiňiz tarapyndan üpjün edilen kombinasiýa modemi / marşrutizatoryny ulananyňyzda birmeňzeş bolmaly.
Netijede, marşrutizatoryňyzyň ulanyjy adyny we parolyny deslapky bahalaryndan üýtgedip bilersiňiz.Bu, marşrutizatoryňyzy has gowy üpjün edýär, şonuň üçin diňe programma üpjünçiligine girip bilersiňiz.Täze şahsyýetnamalary ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin olary tapmak ýa-da geljekde marşrutizatory täzeden düzmek üçin kynçylyk çekmeli däl.

Has köp Wi-fi we marşrutizator maslahatlary gerekmi?Kömek üçin Ally Zoeng-e gidiň, e-poçta / skype: info1@zbt-china.com, whatsapp / wechat / telefon: +8618039869240


Iş wagty: -20anwar-14-2022