• index-img

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy?

Hawa, biz Şençzhenen Zhibotong Electronics Co., LTD, 2010-njy ýyldan bäri torlaýyn enjamlar üçin meşhur we hünärmen öndüriji.

Näme üçin beýleki üpjün edijileriň ýerine sizi saýlamaly?

Gowy hilli çig mal üçin durnukly üpjün edijiler bilen we 500 adamlyk gözleg toparyny goşmak bilen 500 töweregi işgärimiz bar, enjamlarymyzyň hemmesi özümiz tarapyndan işlenip düzüldi, işlenip düzüldi we öndürildi.ZBT önümlerini google, Youtube ýa-da facebook-dan islendik ýerde gözläp bilersiňiz, ZBT kompaniýasynyň ygtybarly we jogapkärdigini, ZBT enjamlarynyň ýokary hilli bolandygyny görersiňiz.

Kompaniýamyzyň nyşanyny çap etmegi ýa-da öz programma üpjünçiligiňizi täzelemegi goldaýarsyňyzmy?

Hawa, OEM / ODM üçin hünärmen öndüriji hökmünde, kompaniýanyň logotipini marşrutizatorlarymyzda ýa-da bukjamyzda çap etmegiňize kömek edip bileris, eger-de bukjany ýa-da bukjany täzeden dizaýn etmek isleseňiz, bu hem gowy.Programma üpjünçiligi bilen birmeňzeş, diňe programma üpjünçiligiňizi iberiň, önümçiligimizde ony marşrutizatorlara öwreris.

Diňe PCBA sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Elbetde, gysga wagtyň içinde PCBA-ny gowy hilli üpjün edip bileris.

Sen ...?

Belki, näme üçin indi biziň bilen habarlaşmaýarsyňyz?Hoş geldiňiz!Biz saňa garaşýarys!

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?