Habarlar

 • Wi-Fi marşrutizatoryňyzyň sazlamalaryna nädip girmeli

  Öý Wi-Fi ulgamynyň adyny, parolyny ýa-da beýleki elementlerini nädip üýtgetmeli.Routeriňiz öý Wi-Fi toruňyzyň sazlamalaryny saklaýar.Şonuň üçin bir zady üýtgetmek isleseňiz, marşrutizatoryň programma üpjünçiligine girmeli, programma üpjünçiligi diýlip hem atlandyrylýar.Şol ýerden toruňyzyň adyny üýtgedip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • It is best not to place these 3 things on the side of the router

  Bu 3 zady marşrutizatoryň gapdalynda goýmazlyk iň gowusy

  Internet eýýamynda ýaşamak, marşrutizatorlar esasan gaty ýygydyr, indi köpçülikde ýa-da öýde möhümdir, marşrutizatorlara birikmek üçin jübi telefonyny ýa-da başga elektron enjamlaryny ulanyp, durmuşymyzy gaty kynlaşdyrýan internete girmek signalyny alyp bileris. amatly.Indi köp adam muny tapýar ...
  Koprak oka
 • Site safety monitoring by wireless routers

  Simsiz marşrutizatorlar tarapyndan saýtyň howpsuzlygyna gözegçilik

  Birinjiden, taslama fon Jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen, howpsuz önümçilik düşünjesi adamlaryň ýüregine çuňňur ornaşýar we adamlaryň howpsuz önümçilige bolan talaplary barha ýokarlanýar.Awariýalaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýan gurluşyk pudagynda nädip ...
  Koprak oka
 • Something important about Wireless Router

  Simsiz marşrutizator hakda möhüm bir zat

  Öýüňizde WiFi marşrutizatoryňyz ýok bolsa, esasan jemgyýet bilen aragatnaşykdan çykarsyňyz.Şeýle-de bolsa, öýde wifi marşrutizatoryny gurnanyňyzda-da köp meseleler ýüze çykar, meselem: haýal internet tizligi, birden internedi kesmek, käbir otaglarda signal ýok we ş.m.… Näme etmeli ...
  Koprak oka
 • Do you know what’s the meaning of wi-fi 6?

  Wi-fi 6-nyň manysyny bilýärsiňizmi?

  2020-nji ýyldan başlap, ykjam terminallaryň we marşrutlaşdyryş enjamlarynyň täzelenmegi bilen, umumy wifi6 diýlip atlandyrylýan köpçülige açyk Wi-Fi 6-a täze bir düşünje hödürlenip başlandy (wifi 6 5G marşrutizatorlarymyzy barlamak üçin basyň).Stillöne henizem bulaşýan dostlar köp.Bu gün size düşünmek üçin alyp bararyn ...
  Koprak oka
 • 1200Mbps 2.4G 5.8G Dual band wireless routers

  1200Mbps 2.4G 5.8G Iki zolakly simsiz marşrutizatorlar

  Häzirki wagtda köp adam jübi telefonlaryny ulananyňyzda WiFi ulgamy bolmazdan edip bilmeýär we WiFi ulanmak simsiz marşrutizator talap edýär.Birikdirilen jaýlaryň hemmesi diýen ýaly simsiz marşrutizatorlar bilen enjamlaşdyrylyp, internete birikmegi aňsatlaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • 1200Mbps gigabit Ports Mesh Wireless Router

  1200Mbit / sek gigabit portlar simsiz marşrutizator

  Aslynda, “Mesh” marşrutizatory diýilýän zat paýlanan marşrutizator ýa-da ene-atanyň marşrutizatory diýilýär.Umuman aýdanyňda, iki marşrutizordan ybarat.Öýüňiz birneme uly bolsa, ony öýüňizden belli bir aralykda goýuň.In ...
  Koprak oka
 • 5G industrial Wireless Router

  5G senagat simsiz marşrutizator

  5G senagat marşrutizatorlary agyr we çylşyrymly şertlerde ulanylyp bilner, ýokary temperatura we pes temperaturalara çydamly we açyk howada we ulaglarda çylşyrymly şertlerde durnukly işläp biler.IoT terminaly göni ...
  Koprak oka