Önümiň görkezilmegi

Esasy önümlerimizde openWRT Wi-Fi marşrutizatory, 4G / 5G marşrutizator, WiFi 6, Awtoulag marşrutizatory, AP, Daşarky marşrutizator, MiFi, LTE CPE we başgalar bar. OEM / ODM hyzmatyny goldaýan patent.
  • 1. Z800
  • 2. WG1602
  • 3. WE826

Has köp önüm

  • about us1
  • about us1
  • about us3
  • about us4
  • about us5

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Şençzhenen Zhibotong Electronics Co., Ltd.” (ZBT) 2010-njy ýylda hasaba alnan maýasy 50 million ýuana esaslandyryldy.Simsiz IoT aragatnaşyk enjamlaryny dizaýn, gözleg we önümçilik bilen meşgullanýan Hytaýda belli öndürijileriň ilkinji topary.

ZBT aç-açanlygy, hyzmatdaşlygy we ýeňiş gazanmak ýörelgelerini goldaýar, bu pudagyň gymmatyny giňeltmek üçin sagdyn we üstünlikli senagat ekosistemasyny emele getirýän, ýokary hilli, tygşytly bolmak düşünjesini ýöredýän innowasiýa üçin müşderiler we hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. önümler we müşderilere durnukly, ygtybarly, ygtybarly we yzygiderli täzelenýän täzeçillik, açyk, çeýe we ygtybarly Tor enjamlary we bulut platforma dolandyryş ulgamy hyzmatlary bilen üpjün edýär.“Internet of Things” senagatyny we akylly şäherleri ösdürmäge çalyşyň, hemme zadyň akylly baglanyşyk döwrüniň gelmegini gutlaň.

Kompaniýa habarlary

Wi-Fi marşrutizatoryňyzyň sazlamalaryna nädip girmeli

Öý Wi-Fi ulgamynyň adyny, parolyny ýa-da beýleki elementlerini nädip üýtgetmeli.Routeriňiz öý Wi-Fi toruňyzyň sazlamalaryny saklaýar.Şonuň üçin bir zady üýtgetmek isleseňiz, marşrutizatoryň programma üpjünçiligine girmeli, programma üpjünçiligi diýlip hem atlandyrylýar.Şol ýerden toruňyzyň adyny üýtgedip bilersiňiz ...

Wifi Router

Bu 3 zady marşrutizatoryň gapdalynda goýmazlyk iň gowusy

Internet eýýamynda ýaşamak, marşrutizatorlar esasan gaty ýygydyr, indi köpçülikde ýa-da öýde möhümdir, marşrutizatorlara birikmek üçin jübi telefonyny ýa-da başga elektron enjamlaryny ulanyp, durmuşymyzy gaty kynlaşdyrýan internete girmek signalyny alyp bileris. amatly.Indi köp adam muny tapýar ...