• index-img

Habarlar

Habarlar

 • Does the router need to be restarted?

  Routeriň täzeden açylmagy zerurmy?

  Häzirki wagtda “WiFi” bütin ömrümizde, öýümizde, kompaniýamyzda, restoranda, supermarketde, söwda merkezinde ýaýrady… Esasan, islendik wagt we islendik ýerde WiFi-e birigip bileris.Köp adamlar islän wagtyňyz WiFi-e birikmek üçin marşrutizatorlaryny elmydama saklaýarlar, ýöne munuň ähtimaldygyny bilenoklar ...
  Koprak oka
 • What should I do if the router accidentally pressed reset?

  Router tötänleýin täzeden başlasa näme etmeli?

  Routerdäki täzeden düzmek düwmesi, marşrutizatory täzeden düzmek üçin ulanylýar.Täzeden düzmek düwmesini birnäçe sekunt basyp saklanyňyzda, routeriňiz zawod sazlamalaryna dikeldiler we marşrutizatordaky ähli konfigurasiýa parametrleri pozular, şonuň üçin In-e birigip bilmersiňiz ...
  Koprak oka
 • New Z100AX-E WIFI6 Router

  Täze Z100AX-E WIFI6 marşrutizatory

  Jübi telefonlarynyň, planşetleriň we akylly öýleriň ýaýramagy we ulanylmagy bilen simsiz terminaly girişleriň sany ep-esli artdy.Adaty “WiFi” tehnologiýasy ýeke-täk maglumat geçirmekdir.Gysgaça aýdylanda, “WiFi” marşrutizatory diňe bir terminala hyzmat edip biler ...
  Koprak oka
 • The difference between 4G and 5G

  4G bilen 5G arasyndaky tapawut

  4G bilen 5G arasynda näme tapawut bar? 4G bilen 5G arasyndaky ilkinji tapawut, 5G-iň dürli ýygylyk zolaklaryny ulanmagydyr.Unionewropa Bileleşigi täjirçilik 5G amaly programmalary üçin üç ýygylyk zolagynyň elýeterli boljakdygyny kesgitledi ...
  Koprak oka
 • 13th, May, 2022–ZBT’s 12th Anniversary

  13-nji maý, 2022-nji ýyl - ZBT-iň 12 ýyllygy

  Şençzhenen Zhibotong Electronics Co., LTD-iň adyndan, 12 ýyllygy mynasybetli oňa iň mähirli gutlaglarymyzy we iň gowy arzuwlarymyzy arzuw edýäris.Oňa has abadan we üstünlikli geljegi arzuw edýärin!Hemme üpjün edijiler üçin köp sag boluň we ...
  Koprak oka
 • The Market Prospect of 4G Router

  4G marşrutizatorynyň bazar prospekti

  4G Router 5G-iň Bazar perspektiwasy hökman internet aragatnaşygyny indiki derejä çykarar, emma henizem çagalyk döwründe, şonuň üçin 4G marşrutizatory häzirki wagtda iň oňat warianty.5G tor tehnologiýasy we esasy stansiýa gurluşygy entek ýetişmedi, 5G ýapyk marşrutizatorlar bolsa ...
  Koprak oka
 • Edit How to choose a high-speed router

  Editokary tizlikli marşrutizatory nädip saýlamaly

  Toruňyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze marşrutizator gerek bolsa, üns bermeli birnäçe zat.1. Giň zolakly M näçe?Ilki bilen geçirijilik giňligini ulanýandygyňyza göz ýetiriň, M. 50M näçe?100M?300a-da 300M?100M-den geçse, gigabit portly marşrutizator satyn almaly.Emma etme ...
  Koprak oka
 • How to choose a 4G aggregation router?

  4G agregasiýa marşrutizatoryny nädip saýlamaly?

  Dürli zerurlyklar, tendensiýa eýermeli däl we 4G agregasiýa marşrutizatorynyň haýsy markasy gowy? ”,“ 4G agregasiýa marşrutizatoryny nädip saýlamaly? ..
  Koprak oka
 • Why do you need a router

  Näme üçin marşrutizator gerek?

  Näme üçin marşrutizator gerek?Öýüňizde möhüm tehnologiki bölekler bar we marşrutizator şolaryň biridir.Router bolmasa, öýüňiziň islendik ýerinde internete girip bilmersiňiz!Router internete girmek üçin möhüm guraldyr.Bu bölüm bäş sebäbini düşündirýär ...
  Koprak oka
 • How much do you know about WiFi6, MESH, and 5G dual-band routers?

  WiFi6, MESH we 5G goşa zolakly marşrutizatorlar hakda näçe bilýärsiňiz?

  WiFi6, MESH, 5G goşa zolakly we beýleki baglanyşykly marşrutizator terminleri sarp edijileriň öňünde barha köpelýär, şonuň üçin olar nämäni aňladýar?- Nädip saýlamaly?Olara ýeke-ýekeden jogap bereliň.1 WiFi6 marşrutizatory Bu ýyl köp sanly täze smartfon, içerki öndürijileriň köpüsi WiFi6-y goldaýar ...
  Koprak oka
 • The wifi6 router

  Wifi6 marşrutizatory

  Wi-Fi 6 näme?2019-njy ýyldan başlap, WFA (Wi-Fi Alliance) adyny ýönekeýleşdirmek üçin täze bir standarta üýtgedi, şonuň üçin Wi-Fi 6 peýda bolýar we köne ady 802.11ax.WiFi 6 düşünmek aňsat we ýatda saklamak aňsatmy? Wi-Fi 6 WFA-nyň iň soňky simsiz sebit ulgamydyr. Wi-F haçan ...
  Koprak oka
 • Why you need a router when you’ve owned a gateway?

  Derwezä eýe bolanyňyzda näme üçin marşrutizator gerek?

  Giň zolakly aragatnaşyk gurlanda, her kim Wi-Fi signalyny tapyp biler, näme üçin aýratyn marşrutizator satyn almaly?Aslynda, marşrutizatory gurmazdan ozal tapylan Wi-Fi optiki pişik tarapyndan üpjün edilen Wi-Fi.Şeýle hem, internete girip bilýän hem bolsa, tizlik, giriş sany boýunça marşrutizatordan has pesdir ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2