• index-img

Bu 3 zady marşrutizatoryň gapdalynda goýmazlyk iň gowusy

Bu 3 zady marşrutizatoryň gapdalynda goýmazlyk iň gowusy

Internet eýýamynda ýaşamak, marşrutizatorlar esasan gaty ýygydyr, indi köpçülikde ýa-da öýde möhümdir, marşrutizatorlara birikmek üçin jübi telefonyny ýa-da başga elektron enjamlaryny ulanyp, durmuşymyzy gaty kynlaşdyrýan internete girmek signalyny alyp bileris. amatly.

https://www.4gltewifirouter.com/300mbps-2-4ghz-wireless-router/

Indi barha köp adam marşrutizatorlarynyň signalynyň gowşap, gowşaýandygyny we sebäplerini bilmeýändigini görýär.Käwagtlar diňe özümizden döreýän diýeliň, wifi signalyny gowşadyp biljek käbir sebäpler bar, bu size peýdaly bolar.

Ilki bilen, metal zatlary marşrutizatoryň ýanyna goýmaň
Durmuşymyzda elektromagnit tolkunlaryň güýçli siňdirilmegine eýe bolan gaýçy, käseler, ýagly jaýlar, bankalar we ş.m. ýaly köp sanly metal zatlar bar, bu marşrutizatoryň signalyny ep-esli gowşadar!şonuň üçin marşrutizator tarapyna metal önümleri goýmazlygy maslahat berýärin.

Ikinjiden, aýna zatlardan daşda duruň
Aýna gap-gaçlar durmuşda gaty ýygy duş gelýär, meselem, içýän käseler, balyk baklary, waza we ş.m. Bularyň hemmesi signalyň öňüni alar, esasanam ulusy, şonuň üçin marşrutizatory bu zatlaryň töweregine goýmaga synanyşmaly däldiris!

Üçünjiden, elektrik enjamlaryndan uzakda
Daş töweregimizde kiçi ykjam kompýuterler, mikrotolkunly peçler, telewizorlar we stereo ýaly köp sanly elektrik enjamlary bar.Bu elektrik enjamlary işleýän wagty käbir elektromagnit tolkunlary döredýär.Routeri bu enjamlaryň töweregine goýsaňyz, signallar täsir eder.

Aboveokarda aýdyşym ýaly, bu zatlary marşrutizatoryň gapdalynda goýmazlyk üçin synanyşmaly diýip pikir edýärin.Aslynda, käbir adamlar öýde birden köp marşrutizator gurarlar, men olary aýratyn goýmagyňyzy maslahat berýärin, şonda signallar biri-birine päsgel bermez.


Iş wagty: -20anwar-13-2022